#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ขุนโพธิ์ภูไพร
1.เด็กหญิง ณัฐนิชา เสน่หา
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เมืองกันทร์
1.เด็กชาย ธนภูมิ พรมทา
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
3 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูกระจาน
1.เด็กชาย อดิศร แพงเพชร
1.นาย พิชิตพล มณฑา
4 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง ภูกระจาน
1.เด็กชาย วงศธร ฟื้นสวรรค์
1.นางสาว สุขุมาภรณ์ ทุมจันทร์
5 โรงเรียนบ้านเดื่อ น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กหญิง มุสิรา สารบุญมา
1.นางสาว กุสุมา สุพรรณ์
6 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กหญิง ณิชาพร ยอดจักร
1.นางสาว นันทนา สายทอง
7 โรงเรียนบ้านขนาด ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย วิทูล นางวงษ์
1.นาง รัตดา พรพงศ์รุ่งเรือง
8 โรงเรียนบ้านหนองปิงโปง ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง ณัฐพร จันมลตรี
1.นาง อมรรัตน์ กิ่งของ
9 โรงเรียนบ้านซะวาซอ บึงระนาม
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ สุระสร
1.นาง อรอุมา สุขเสน
10 โรงเรียนบ้านผือ พนมดงรัก
1.เด็กหญิง อัญญาณี วรรณทุมมา
1.นางสาว อุไรวรรณ สิงห์ทอง
11 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก
1.เด็กชาย อานุภาพ ขาวพรวน
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
12 โรงเรียนบ้านบักดอง ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง สุธาสินี สอดแก้ว
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
13 โรงเรียนบ้านตาปรก ตำหนักไทร
1.เด็กชาย ศุภโชค สุภาพ
1.นาง สมบูรณ์ บุตกร
14 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธีรภัทร ทำนุ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
15 โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม(คุรุราษฎร์รัฐกิจโกศล) เบญจลักษ์
1.เด็กชาย ฉลองชัย สายลุน
1.นาง ภินันตรา กุลมี

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม