#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กหญิง ศิรินธรา งอนสวรรค์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง วิลาวรรณ ผิวจันทร์
1.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
3 โรงเรียนบ้านโคก(อสพป.32) พนมดงรัก
1.เด็กหญิง ขวัญจิรา สตะพันธื
1.นาง หนูเพียร ชัยวงค์
4 โรงเรียนบ้านท่าสว่าง มออีแดง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ทองทวี
1.นาย ตวงสิทธิ์ คำเคนบ้ง
5 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง
1.เด็กชาย คณิต ธงกระโทก
1.นางสาว ปริญดา จันทร์ค้ำ
6 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำหนักไทร
1.เด็กชาย วาที ทัพรัตน์
1.นางสาว ศิรประภา ไพรเสนา

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม