#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ ภูกระจาน
1.เด็กหญิง ปริณรัตน์ มวลพรหม
1.นาง ภัทรียา มีโค
2 โรงเรียนบ้านโนนงาม บึงระนาม
1.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ แก้วคำปอด
1.นางสาว นฤมล นิรังกูล
3 โรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง ปิยาพัชร ธิศาจารย์
1.นาง มาริสา นรสาร

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม