#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง นุชนารถ อ่อนตาม
2.เด็กหญิง อาทิติยา ตำสารี
3.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นางสาว มลฤดี พิมมาศ
2 โรงเรียนบ้านตูม ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ส่วงเมา
2.เด็กหญิง ชลธิชา พันธ์คำ
3.เด็กหญิง รุจิรา ไชยพิมพา
1.นาง ทิตยาภรณ์ แก้วคะตา
2.นาง พิไลภรณ์ กุมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง
1.เด็กชาย บุญตา ชัชวาลย์
2.เด็กชาย บุญชู หวลคนึง
3.เด็กชาย ไตรภพ รัชตะวรรณ
1.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
2.นาย วิชัย สาสาย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม