#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ เมืองกันทร์
1.เด็กชาย ธีรยุทธ วรรณเดช
2.เด็กชาย ณัฐนนท์ ศรีนิล
3.เด็กหญิง ชณิดา ปรึกษาดี
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานนท์
2 โรงเรียนบ้านศรีอุดมซำตารมย์ เมืองกันทร์
1.เด็กชาย เทพอัมรินทร์ อองไชย
2.เด็กชาย ธนากร ทองเทพ
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บัวสด
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
2.นางสาว นิรมล ภูติโส
3 โรงเรียนบ้านสดำ น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กหญิง มะลิวัลย์ ศรีบัว
2.เด็กหญิง สุชาดา เรืองฤทธิ์
3.เด็กชาย สถาพร พะโส
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงศ์พิทักษ์
4 โรงเรียนบ้านจะเนียว น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กหญิง ศิริกัญญา พิมศร
2.เด็กหญิง สุชาดา สายสุวรรณ
3.เด็กหญิง สุดาวรรณ สุดสายเนตร
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
5 โรงเรียนบ้านปุน ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง อลิสา สืบกำปัง
2.เด็กชาย ธนพล แก้วสระแสน
3.เด็กชาย อนุพนธ์ กาลพัฒน์
1.นางสาว ปนิดา ทุมมา
2.นาง ธัญญวดี น่วมเปี่ยมใหญ่
6 โรงเรียนบ้านศิลาทอง ศรีรัตนะ
1.เด็กหญิง รินลดา ประทุมวงค์
2.เด็กชาย เสกสรรค์ คำโสภา
3.เด็กชาย พีระพัฒน์ เบ็ญมาศ
1.นาย เสมอ สีน้อย
2.นาง ประนอมศรี ขันตีสาย
7 โรงเรียนบ้านโศกขามป้อม มออีแดง
1.เด็กหญิง นันธิญา พันศิริ
2.เด็กชาย มงคล พรมมา
3.เด็กหญิง กุลณัฐชา สาคร
1.นางสาว พรพรรณ์ พันแก่น
8 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก มออีแดง
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ กุลโสภา
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ โพสาธิ
3.เด็กชาย ภควัต บริจันทร์
1.นางสาว นิจจารีย์ แผ่นจันทร์
2.นางสาว ไพรจิตร จำปาคำ
9 โรงเรียนบ้านพราน(ประชานุเคราะห์) ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง พรสวรรค์ สุมาลี
2.เด็กหญิง พรธิตา สมนึก
3.เด็กหญิง นิรดา เมฆเสน
1.นางสาว อนัญชนา ถุงจันทร์
2.นาง กมล ชูกลิ่น
10 โรงเรียนบ้านดาน ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง ศรินรัตน์ วงสุวรรณ
2.เด็กหญิง ภัทรธิดา มั่งจีน
3.เด็กชาย ปัญจพล ยาคำ
1.นาง เยาวภา เดชบุญ
2.นาง ยุวดี โพธิ์ขาว
11 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
1.เด็กชาย ธนานนต์ ก้านเกตุ
2.เด็กหญิง ธิดาวรรณ เทพสมพร
3.เด็กชาย บุญหลง วิเศษทักษิณ
1.นาง ประยงค์ สายะสมิต
2.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม