#
โรงเรียน
กลุ่มโรงเรียน
ผู้เข้าแข่งขัน
ผู้ฝึกสอน
1 โรงเรียนบ้านศิวาลัย ขุนโพธิ์ภูไพร
1.เด็กชาย ดนัยรัชน์ ภานุมาศ
1.นางสาว สมปอง เชื้อหอม
2 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) ขุนโพธิ์ภูไพร
1.เด็กหญิง พิชญ์สินี ชัยฉลาด
1.นาง วรรดี แก้วกัณหา
3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมืองกันทร์
1.เด็กชาย สุตนันท์ หงษ์คำ
1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
4 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ภูกระจาน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ บูรพา
1.นาย พิชิตพล มณฑา
5 โรงเรียนบ้านโนนจิก ภูกระจาน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ แก่แสง
1.นางสาว รัตนาภรณ์ บุญเทพ
6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กชาย นันทวัน นพเก้า
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
7 โรงเรียนบ้านเดื่อ น้ำตกห้วยจันทร์
1.เด็กชาย จักรี เอี่ยมเล
1.นางสาว ละออ งามฉวี
8 โรงเรียนบ้านตระกวน ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ศุภสิน บรรพชาติ
1.นางสาว วิริยา โยธา
9 โรงเรียนบ้านศรีแก้ว ศรีรัตนะ
1.เด็กชาย ภัทรธร ทัพด้วง
1.นางสาว รุ้งลาวัลย์ ไชยสัตย์
10 โรงเรียนบ้านผือ พนมดงรัก
1.เด็กหญิง ชัญญานุช นิเดชชัย
1.นาง พรรณปวีย์ สาระพันธ์
11 โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์ พนมดงรัก
1.เด็กหญิง วราภรณ์ อ่อนทรวง
1.นาง เฉลิมพันธ์ พวงศรี
12 โรงเรียนบ้านกระเบา ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง ธิดารัตน์ พวงมะลิ
1.นาง จรรยา กันยาพงษ์
13 โรงเรียนบ้านบักดอง ตำหนักไทร
1.เด็กหญิง วรรณิษา ยังพลอยเจริญ
1.นางสาว จุฑามณี พวงมะลิ
14 โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ เบญจลักษ์
1.เด็กหญิง ธนัชชา บุญขันธ์
1.นางสาว นิติยาพร พูลเพิ่ม
15 โรงเรียนบ้านคำสะอาด เบญจลักษ์
1.เด็กชาย ศุภณัฐ โคสมบูรณ์
1.นางสาว มุกดา ทองคำผุย

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม